ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1358
18%
18:1
อนุบาล 25813
30%
113:1
อนุบาล 3131023
52%
123:1
ระดับปฐมวัย212344
27%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 113720
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131225
21%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 39615
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101222
19%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101121
18%
121:1
ระดับประถมศึกษา6255117
73%
620:1
รวมทั้งสิ้น8378161
100%
918:1