ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1325
31%
15:1
อนุบาล 2448
50%
18:1
อนุบาล 3123
19%
13:1
ระดับปฐมวัย8816
29%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 58210
25%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6268
20%
18:1
ระดับประถมศึกษา211940
71%
67:1
รวมทั้งสิ้น292756
100%
96:1