ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2142135
50%
218:1
อนุบาล 3191635
50%
218:1
ระดับปฐมวัย333770
15%
418:1
ประถมศึกษาปีที่ 1232750
18%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 2272350
18%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 3212142
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 4232649
18%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 5202141
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 6162541
15%
221:1
ระดับประถมศึกษา130143273
59%
1223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1311748
40%
224:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2261642
35%
221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191231
26%
131:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7645121
26%
524:1
รวมทั้งสิ้น239225464
100%
2122:1