ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17512
25%
112:1
อนุบาล 213619
40%
119:1
อนุบาล 38917
35%
117:1
ระดับปฐมวัย282048
27%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 114721
16%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121628
21%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141428
21%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 411314
11%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 514620
15%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101020
15%
120:1
ระดับประถมศึกษา7556131
73%
622:1
รวมทั้งสิ้น10376179
100%
920:1