ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2141125
66%
125:1
อนุบาล 37613
34%
113:1
ระดับปฐมวัย211738
20%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 19413
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 312517
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101121
20%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 513821
20%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 681119
18%
119:1
ระดับประถมศึกษา6044104
55%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15712
26%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 281422
47%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39413
28%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น222547
25%
316:1
รวมทั้งสิ้น10386189
100%
1117:1