ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1516
13%
16:1
อนุบาล 27714
30%
114:1
อนุบาล 318927
57%
127:1
ระดับปฐมวัย301747
22%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 19817
10%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 213922
14%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141327
17%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151732
20%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141630
19%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6201434
21%
134:1
ระดับประถมศึกษา8577162
78%
627:1
รวมทั้งสิ้น11594209
100%
923:1