ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
54%
17:1
อนุบาล 3336
46%
16:1
ระดับปฐมวัย7613
21%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
25%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
27%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
21%
110:1
ระดับประถมศึกษา212748
79%
68:1
รวมทั้งสิ้น283361
100%
88:1