ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161117
57%
117:1
อนุบาล 2549
30%
19:1
อนุบาล 3134
13%
14:1
ระดับปฐมวัย121830
15%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 16612
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121426
27%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 310313
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5639
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 617724
25%
124:1
ระดับประถมศึกษา583896
48%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131730
41%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212921
29%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111122
30%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น363773
37%
324:1
รวมทั้งสิ้น10693199
100%
1217:1