ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 18311
9%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 215823
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 39514
11%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171633
26%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101626
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 612719
15%
119:1
ระดับประถมศึกษา7155126
39%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1552277
39%
239:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2322759
30%
230:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3342660
31%
230:1
มัธยมศีกษาตอนต้น12175196
61%
633:1
รวมทั้งสิ้น192130322
100%
1227:1