ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
36%
14:1
อนุบาล 3347
64%
17:1
ระดับปฐมวัย5611
18%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 23811
22%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 46612
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6729
18%
19:1
ระดับประถมศึกษา242549
82%
68:1
รวมทั้งสิ้น293160
100%
88:1