ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1358
25%
18:1
อนุบาล 26410
31%
110:1
อนุบาล 39514
44%
114:1
ระดับปฐมวัย181432
15%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 151217
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 25712
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 314317
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 461420
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 515419
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 614620
19%
120:1
ระดับประถมศึกษา5946105
49%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17815
19%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2201737
47%
137:1
มัธยมศึกษาปีที่ 319827
34%
127:1
มัธยมศีกษาตอนต้น463379
37%
326:1
รวมทั้งสิ้น12393216
100%
1218:1