ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 13-3
33%
13:1
อนุบาล 2325
56%
15:1
อนุบาล 31-1
11%
11:1
ระดับปฐมวัย729
20%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
30%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 55-5
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
19%
17:1
ระดับประถมศึกษา241337
80%
66:1
รวมทั้งสิ้น311546
100%
95:1