ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1314
17%
14:1
อนุบาล 2369
39%
19:1
อนุบาล 34610
43%
110:1
ระดับปฐมวัย101323
20%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 17916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161329
32%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 610616
18%
116:1
ระดับประถมศึกษา494291
80%
615:1
รวมทั้งสิ้น5955114
100%
913:1