ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2145
36%
15:1
อนุบาล 3189
64%
19:1
ระดับปฐมวัย21214
21%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3268
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 56410
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 610313
25%
113:1
ระดับประถมศึกษา322052
79%
69:1
รวมทั้งสิ้น343266
100%
88:1