ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1134
12%
14:1
อนุบาล 25510
30%
110:1
อนุบาล 341519
58%
119:1
ระดับปฐมวัย102333
22%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 191019
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 210616
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101323
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 411920
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101525
22%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 69413
11%
113:1
ระดับประถมศึกษา5957116
78%
619:1
รวมทั้งสิ้น6980149
100%
917:1