ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
17%
11:1
อนุบาล 2112
33%
12:1
อนุบาล 3213
50%
13:1
ระดับปฐมวัย426
21%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
22%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 33-3
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
26%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
9%
12:1
ระดับประถมศึกษา14923
79%
64:1
รวมทั้งสิ้น181129
100%
93:1