ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1639
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 29615
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 411213
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 68614
20%
114:1
ระดับประถมศึกษา432770
100%
612:1
รวมทั้งสิ้น432770
100%
612:1