ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1131225
19%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121123
17%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
9%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 411920
15%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 513821
16%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191332
24%
132:1
ระดับประถมศึกษา7558133
61%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151530
35%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131629
34%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111627
31%
127:1
มัธยมศีกษาตอนต้น394786
39%
329:1
รวมทั้งสิ้น114105219
100%
924:1