ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14913
46%
113:1
อนุบาล 24711
39%
111:1
อนุบาล 3224
14%
14:1
ระดับปฐมวัย101828
35%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1628
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 241216
31%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
16%
18:1
ระดับประถมศึกษา262551
65%
69:1
รวมทั้งสิ้น364379
100%
99:1