ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 13710
45%
110:1
อนุบาล 2235
23%
15:1
อนุบาล 3527
32%
17:1
ระดับปฐมวัย101222
34%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา202343
66%
67:1
รวมทั้งสิ้น303565
100%
97:1