ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16915
28%
115:1
อนุบาล 2101020
37%
120:1
อนุบาล 391019
35%
119:1
ระดับปฐมวัย252954
22%
318:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121325
13%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2201636
18%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151631
16%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181533
17%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 5192544
22%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121628
14%
128:1
ระดับประถมศึกษา96101197
78%
825:1
รวมทั้งสิ้น121130251
100%
1123:1