ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161016
33%
116:1
อนุบาล 215621
44%
121:1
อนุบาล 34711
23%
111:1
ระดับปฐมวัย252348
36%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 18816
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 311617
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
15%
113:1
ระดับประถมศึกษา444185
64%
614:1
รวมทั้งสิ้น6964133
100%
915:1