ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
25%
19:1
อนุบาล 26612
33%
112:1
อนุบาล 37815
42%
115:1
ระดับปฐมวัย181836
14%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 181018
12%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 218927
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 38917
11%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181129
19%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141428
18%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181634
22%
134:1
ระดับประถมศึกษา8469153
60%
626:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161329
45%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121022
34%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35914
22%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น333265
26%
322:1
รวมทั้งสิ้น135119254
100%
1221:1