ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15813
36%
113:1
อนุบาล 2459
25%
19:1
อนุบาล 310414
39%
114:1
ระดับปฐมวัย191736
14%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161430
14%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 2191938
18%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171835
16%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191534
16%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 5192140
19%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 6231538
18%
219:1
ระดับประถมศึกษา113102215
86%
1218:1
รวมทั้งสิ้น132119251
100%
1517:1