ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1224
16%
14:1
อนุบาล 24711
44%
111:1
อนุบาล 35510
40%
110:1
ระดับปฐมวัย111425
20%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 271219
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 311516
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121224
24%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
15%
115:1
ระดับประถมศึกษา554499
80%
617:1
รวมทั้งสิ้น6658124
100%
914:1