ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
50%
111:1
อนุบาล 2336
27%
16:1
อนุบาล 3145
23%
15:1
ระดับปฐมวัย111122
39%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
31%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4617
20%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 53-3
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
14%
15:1
ระดับประถมศึกษา221335
61%
66:1
รวมทั้งสิ้น332457
100%
96:1