ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 13-3
17%
13:1
อนุบาล 2718
44%
18:1
อนุบาล 3257
39%
17:1
ระดับปฐมวัย12618
25%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 11910
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
15%
18:1
ระดับประถมศึกษา223254
75%
69:1
รวมทั้งสิ้น343872
100%
98:1