ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 111415
45%
115:1
อนุบาล 2549
27%
19:1
อนุบาล 3549
27%
19:1
ระดับปฐมวัย211233
29%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 19312
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 26915
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 351116
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 46814
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 69716
20%
116:1
ระดับประถมศึกษา374481
71%
614:1
รวมทั้งสิ้น5856114
100%
913:1