ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23710
38%
110:1
อนุบาล 310616
62%
116:1
ระดับปฐมวัย131326
24%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 19817
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 321012
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 591019
23%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 610414
17%
114:1
ระดับประถมศึกษา404383
76%
614:1
รวมทั้งสิ้น5356109
100%
814:1