ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
36%
14:1
อนุบาล 3527
64%
17:1
ระดับปฐมวัย8311
22%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
13%
15:1
ระดับประถมศึกษา221739
78%
67:1
รวมทั้งสิ้น302050
100%
86:1