ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15611
37%
111:1
อนุบาล 27411
37%
111:1
อนุบาล 3448
27%
18:1
ระดับปฐมวัย161430
21%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 18715
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 43811
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
17%
112:1
ระดับประถมศึกษา333871
50%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 171118
45%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28311
28%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35611
28%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น202040
28%
313:1
รวมทั้งสิ้น6972141
100%
1212:1