ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12911
41%
111:1
อนุบาล 2426
22%
16:1
อนุบาล 37310
37%
110:1
ระดับปฐมวัย131427
40%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 37-7
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
5%
12:1
ระดับประถมศึกษา261541
60%
67:1
รวมทั้งสิ้น392968
100%
98:1