ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
33%
17:1
อนุบาล 2336
29%
16:1
อนุบาล 3448
38%
18:1
ระดับปฐมวัย111021
32%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 1617
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 39110
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
27%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
2%
11:1
ระดับประถมศึกษา291544
68%
67:1
รวมทั้งสิ้น402565
100%
97:1