โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
5 Connext ED
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
9 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ