โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
5 Connext ED
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
8 โรงเรียนวิถีพุทธ