โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
5 Connext ED
8 โรงเรียนวิถีพุทธ