โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
9 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
8 โรงเรียนวิถีพุทธ
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
5 Connext ED
4 โรงเรียนคุณภาพ StandAlone
3 โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ