โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวิถีพุทธ (2561)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2561840300476405081084640508 บ้านหนองเรียน นาใต้บ้านนาเดิม
2561840301296403671084640367 บ้านบางน้ำเย็น ไทรขึงพระแสง