โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสา ท่าชีบ้านนาสาร
2565840300456405111084640511 บ้านคลองยา นาใต้บ้านนาเดิม
2565840300626401561084640156 วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซาเคียนซา
2565840300726401681084640168 บ้านไร่ยาว พ่วงพรมครเคียนซา
2565840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้องเวียงสระ
2565840301366403771084640377 บ้านหมาก บางสวรรค์พระแสง
2565840301386403731084640373 บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์พระแสง
2565840301396403741084640374 บ้านคลองโหยน บางสวรรค์พระแสง
2565840301436403821084640382 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์พระแสง
2565840301496403911084640391 บ้านบางเหรียง สินเจริญพระแสง
2565840301556403881084640388 ประชาอุทิศ สินปุนพระแสง
2565840301566403841084640384 บ้านควนนิยม สินปุนพระแสง
2565840301576403851084640385 บ้านควนมหาชัย สินปุนพระแสง
2565840301686405211084640521 บ้านปลายคลอง คลองน้อยชัยบุรี
2565840301726405271084640527 วัดสองแพรก ไทรทองชัยบุรี
2565840301746405241084640524 บ้านควนสระ ไทรทองชัยบุรี