ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร (ชาย)ผู้บริหาร (หญิง)ผู้บริหาร (รวม)รอง/ผู้ช่วย (ชาย)รอง/ผู้ช่วย (หญิง)รอง/ผู้ช่วย (รวม)ครู/ศน. (ชาย)ครู/ศน. (หญิง)ครู/ศน. (รวม)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม)พนักงานราชการ (ชาย)พนักงานราชการ (หญิง)พนักงานราชการ (รวม)ลูกจ้างประจำ (ชาย)ลูกจ้างประจำ (หญิง)ลูกจ้างประจำ (รวม)ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย)ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง)ลูกจ้างชั่วคราว (รวม)อื่นๆ (ชาย)อื่นๆ (หญิง)อื่นๆ (รวม)รวม (ชาย)รวม (หญิง)รวมทั้งสิ้น
8403สพป.สฎ.3---000000000000000000000000000
84030001 บ้านคลองปราบบ้านนาสารคลองปราบนาสาร 000000000000000000000000000
84030004 บ้านควนพรุพีบ้านนาสารควนศรีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030005 บ้านควนมหาชัยบ้านนาสารควนศรีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030006 บ้านควนเนียงบ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030008 วัดควนศรีบ้านนาสารควนศรีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030009 ควนสุบรรณบ้านนาสารควนสุบรรณจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030012 วัดไทรโพธิ์งามบ้านนาสารควนสุบรรณจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030013 บ้านทุ่งตำเสาบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี 000000000000000000000000000
84030014 บ้านนาควนบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี 000000000000000000000000000
84030015 บ้านยูงงามบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี 000000000000000000000000000
84030016 วัดท่าเจริญบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี 000000000000000000000000000
84030017 บ้านทุ่งในไร่บ้านนาสารทุ่งเตาจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030018 บ้านไร่เหนือบ้านนาสารทุ่งเตาจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030019 วัดวิเวการามบ้านนาสารทุ่งเตาจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030020 บ้านห้วยตอบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030021 บ้านไสดงบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030022 บ้านห้วยชันบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030023 บ้านขุนราษฎร์บ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030024 บ้านควนกองเมืองบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030026 นาสารบ้านนาสารนาสารนาสาร 000000000000000000000000000
84030027 วัดน้ำพุบ้านนาสารน้ำพุน้ำพุท่าชี 000000000000000000000000000
84030030 บ้านควนใหม่บ้านนาสารน้ำพุน้ำพุท่าชี 000000000000000000000000000
84030031 บ้านช่องช้างบ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030032 บ้านห้วยล่วงบ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12บ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี 000000000000000000000000000
84030034 บ้านกอบแกบบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์นาสาร 000000000000000000000000000
84030035 บ้านเหมืองทวดบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์นาสาร 000000000000000000000000000
84030036 บ้านวังหินบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์นาสาร 000000000000000000000000000
84030037 บ้านเขาน้อยบ้านนาสารลำพูนจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030038 บ้านคลองหาเหนือบ้านนาสารลำพูนจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030039 บ้านปลายน้ำบ้านนาสารลำพูนจตุสัมพันธ์ 000000000000000000000000000
84030040 ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมทรัพย์ทวีบ้านนา-ทรัพย์ทวี 000000000000000000000000000
84030041 วัดควนท่าแร่บ้านนาเดิมทรัพย์ทวีบ้านนา-ทรัพย์ทวี 000000000000000000000000000
84030043 วัดอินทการามบ้านนาเดิมท่าเรือบ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030044 บ้านปากด่านบ้านนาเดิมท่าเรือบ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030045 บ้านคลองยาบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030046 บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030047 บ้านหนองเรียนบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030048 บ้านดอนงามบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030049 บ้านทรายทองบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์ 000000000000000000000000000
84030050 บ้านธารอารีบ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี 000000000000000000000000000
84030052 บ้านห้วยห้างบ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี 000000000000000000000000000
84030053 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี 000000000000000000000000000
84030054 บ้านสวยศรีบ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี 000000000000000000000000000
84030056 บ้านเขาตอกเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030057 บ้านคลองจันเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030058 บ้านทุ่งจูดเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030059 บ้านสี่แยกสามัคคีเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030060 บ้านบางประสามัคคีเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030061 วัดดอนพยอมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030062 วัดเพ็งประดิษฐารามเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030063 ศึกษาประชาคมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130เคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 000000000000000000000000000
84030065 จิตประชาราษฎร์เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030067 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030068 บ้านเขารักษ์เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030069 บ้านเขาสามยอดเคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030070 บ้านทับใหม่เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น 000000000000000000000000000
84030072 บ้านไร่ยาวเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030073 บ้านบางดีเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030074 บ้านพรหมรังสิตเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลาเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์เคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030077 บ้านคลองโรเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030078 บ้านควนคีรีวงศ์เคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030079 บ้านควนสามัคคีเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคีเคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030081 บ้านห้วยมุดเคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030082 มิตรประชาราษฎร์เคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030083 วัดอรัญคามวารีเคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ 000000000000000000000000000
84030085 บ้านเขาปูนเวียงสระเขานิพันธ์ฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030087 บ้านควนกลางเวียงสระเขานิพันธ์ฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030089 บ้านกลางเวียงสระเขานิพันธ์ฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030090 บ้านคลองกาเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030091 บ้านควนสูงเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030092 บ้านควนปรางเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030094 บ้านปากหานเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030095 บ้านห้วยทรายทองเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030096 วัดคลองฉนวนเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030097 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดคลองฉนวน
เวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์ 000000000000000000000000000
84030101 บ้านปากสายเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030102 บ้านลานเข้เวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030103 บ้านวังใหญ่เวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030104 บ้านหานเพชรเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030105 วัดโสภณประชารามเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030107 วัดทุ่งหลวงเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030108 มหาราช ๒เวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030109 บ้านนาชุมเห็ดเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030110 บ้านห้วยมะนาวเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030111 บ้านในไร่เวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030112 บ้านพรุแชงเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030113 บ้านส้องเหนือเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030114 วัดบ้านส้องเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030115 สามัคคีอนุสรณ์เวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030116 บ้านส้องเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง 000000000000000000000000000
84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030119 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030120 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030121 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030123 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 000000000000000000000000000
84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1พระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030128 บ้านควนสว่างวัฒนาพระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030129 บ้านบางน้ำเย็นพระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030130 บ้านไสท้อนพระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030131 บ้านควนยอพระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030132 วัดสามพันพระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030133 บ้านไสดงพระแสงไทรขึงไทรขึง 000000000000000000000000000
84030134 บ้านประตูพลิกพระแสงไทรโสภาบางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030135 บ้านราษฎร์พัฒนาพระแสงไทรโสภาบางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030136 บ้านหมากพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030137 วัดบางพาพระแสงไทรโสภาบางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030138 บ้านเกาะน้อยพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030139 บ้านคลองโหยนพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030140 วัดบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030141 ปัญญาประชาอุทิศพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030142 อุดมมิตรพัฒนาพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030143 บ้านหน้าเขาพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030144 บ้านห้วยแห้งพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา 000000000000000000000000000
84030145 บ้านบางใหญ่พระแสงสาคูอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18พระแสงสาคูอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195พระแสงสาคูอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดงพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030149 บ้านบางเหรียงพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030150 บ้านบางใหญ่สินปุนพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030151 บ้านบางรูปพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030152 วัดบางกำยานพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1พระแสงสินเจริญสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030154 บ้านเมรัยพระแสงสินปุนสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030155 ประชาอุทิศพระแสงสินปุนสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030156 บ้านควนนิยมพระแสงสินปุนสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030157 บ้านควนมหาชัยพระแสงสินปุนสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030158 บ้านโคกมะม่วงพระแสงสินปุนสินปุนตาปี 000000000000000000000000000
84030159 บ้านยูงทองพระแสงอิปันอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030160 บ้านไสขรบพระแสงอิปันอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030161 บ้านบางหยดพระแสงอิปันอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030162 บ้านปลายสายพระแสงอิปันอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030163 บ้านย่านดินแดงพระแสงอิปันอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030164 บ้านบ่อพระพระแสงอิปันอิปันสาคู 000000000000000000000000000
84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030166 บ้านบางหอยชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030167 บ้านปลายศอกชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030168 บ้านปลายคลองชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030169 บ้านคลองพังกลางชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030170 บ้านยวนปลาชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030171 บ้านบางปานชัยบุรีไทรทองชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030172 วัดสองแพรกชัยบุรีไทรทองชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030173 บ้านควนสินชัยชัยบุรีไทรทองชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030174 บ้านควนสระชัยบุรีไทรทองชัยบุรี 000000000000000000000000000
84030175 วัดสมัยสุวรรณชัยบุรีสองแพรกชัยบุรี 000000000000000000000000000
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.