ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในสถานศึกษา

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในสำนักงาน

0

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

ในสถานศึกษา

0

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

ในสำนักงาน

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสถานศึกษา

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสำนักงาน

0

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%

ในสถานศึกษา

0

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อตำแหน่ง
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในสถานศึกษา

56

ที่ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง
1นาย ศรีพัฒ ริยาพันธ์บ้านควนสามัคคี
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2นาย พิทักษ์ ช้างกลางบ้านบางใหญ่สินปุน
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3นาย สุระชัย ไสยรินทร์บ้านห้วยห้าง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4นาย วีรวัฒน์ ไสยรินทร์บ้านควนใหม่
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5นาง จินดา ยกทองบ้านทรายทอง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6นาย สุรพงษ์ ศุทธางกูรบ้านยูงงาม
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7นาย สุรชัย สุขขัตติย์บ้านบางใหญ่
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8นาง จารุณี ฐานวิเศษวัดอินทการาม
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
9นาย สมพร ไชยปันดิบ้านควนสินชัย
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
10นาง มนันยา พรหมศิริบ้านส้องเหนือ
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11นาย ศักดิ์ศรี รักษ์ธรรมวัดบ้านส้อง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12นาย สุธีร์ พุทธศรีบ้านทุ่งในไร่
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
13นาง พัชรา ไทยเสนบ้านบางดี
/ครู
14นาง มลิวัลย์ วงศ์สวัสดิ์บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
/ครู
15นาง วรรณา เชื้อพลพิชัยวัดบ้านส้อง
/ครู
16นาง เตือนใจ บุญพาบ้านส้อง
/ครู
17นาง สุณี ทองหอมบ้านคลองโหยน
/ครู
18นาย สรวิชญ์ รักษาสัตย์บ้านปากหาน
/ครู
19นาง เบ็ญจณีย์ ด้วงกูลบ้านเขาปูน
/ครู
20นาง สาคร เหรียญทองวัดบ้านส้อง
/ครู
21สิบตำรวจตรี ประหยัด กันแก้วบ้านยูงงาม
/ครู
22นาง กนกพร บัลลพ์วานิชบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
/ครู
23นายดาบตำรวจ สมจิตร แก้วศรีนวลบ้านควนนิยม
/ครู
24นาง จันทร์สุดา ตั้นซ้ายวัดท่าเจริญ
/ครู
25นาง อุสาห์ สีวังลาศบ้านหนองโสน
/ครู
26นาง อุบล สันตธรรมบ้านเมรัย
/ครู
27นาง จินดาวรรณ จันทร์แก้วไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
/ครู
28นาง ปราณี มานพวัดบางสวรรค์
/ครู
29นาย พรพจน์ รู้จำสามัคคีอนุสรณ์
/ครู
30นาย ทนงศักดิ์ ศรีไวยพราหมณ์บ้านขุนราษฎร์
/ครู
31นาง สุริยา บำรุงรักษ์บ้านหนองหญ้าปล้อง
/ครู
32นาง กุญชร ศุทธางกูรบ้านพรหมรังสิต
/ครู
33นาง พีรวัณย์ เตชะสุขถาวรวัดน้ำพุ
/ครู
34นาง ทัศนีย์ แดงชูใหม่บ้านนาควน
/ครู
35นาง สุดารักษ์ เจริญสุขวัดวิเวการาม
/ครู
36นาง ศุภางค์ พฤกษากรบ้านห้วยห้าง
/ครู
37นาง นิตยา โชคอำนวยบ้านคลองปราบ
/ครู
38นาง ศรีสุดา ใสสดบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
/ครู
39นาง ชาลิสา สุวรรณศรีบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
/ครู
40นาย สุพจน์ จุลเพ็ชรวัดคลองตาล
/ครู
41นาง สมจิตร วรรณศิลป์ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
/ครู
42นาง จรรยา แซ่บ้างบ้านบางดี
/ครู
43นาง ยุภาวรรณ นุสันรัมย์บ้านควนเนียง
/ครู
44นาย อนันต์ ชัยสงครามบ้านหนองเรียน
/ครู
45นาง เพ็ญศรี พุฒผาบ้านเขาน้อย
/ครู
46นาง ลัดดา สิงห์ทองบ้านทับใหม่
/ครู
47นาย สุนันท์ สงนุ้ยอุดมมิตรพัฒนา
/ครู
48นาย สมชาย หอมรสสามัคคีอนุสรณ์
/ช่างไม้
49นาย ศักดา โภชนาธารบ้านบางใหญ่
/ช่างไม้
50นาย พัฒนา ภูการุณย์บ้านบางใหญ่สามัคคี
/ช่างปูน
51นาย กำพล พลเสนบ้านไสดง
/นักการภารโรง
52นางสาว ปรานอม ทองสองแก้วบ้านเขาสามยอด
/นักการภารโรง
53นาย สุวรรณ ทรัพย์เจริญบ้านยูงงาม
/นักการภารโรง
54นาง นงณภัทร แก้วมณีบ้านหานเพชร
/ครูพี่เลี้ยง
55นาย สันตสิริ จันทราบ้านห้วยล่วง
/ครูผู้สอน
56นางสาว พิมพ์ชนก ไชยบัญดิษฐ์บ้านคลองจัน
/ครูผู้สอน
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.