ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษ /ชายเชี่ยวชาญพิเศษ /หญิงเชี่ยวชาญพิเศษ /รวมเชี่ยวขาญ /ชายเชี่ยวขาญ /หญิงเชี่ยวขาญ /รวมชำนาญการพิเศษ /ชายชำนาญการพิเศษ /หญิงชำนาญการพิเศษ /รวมชำนาญการ /ชายชำนาญการ /หญิงชำนาญการ /รวมไม่มี /ชายไม่มี /หญิงไม่มี /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
8403สพป.สฎ.3---
84030001 บ้านคลองปราบบ้านนาสารคลองปราบนาสาร
84030004 บ้านควนพรุพีบ้านนาสารควนศรีพรุพีควนศรี
84030005 บ้านควนมหาชัยบ้านนาสารควนศรีพรุพีควนศรี
84030006 บ้านควนเนียงบ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี
84030008 วัดควนศรีบ้านนาสารควนศรีพรุพีควนศรี
84030009 ควนสุบรรณบ้านนาสารควนสุบรรณจตุสัมพันธ์
84030012 วัดไทรโพธิ์งามบ้านนาสารควนสุบรรณจตุสัมพันธ์
84030013 บ้านทุ่งตำเสาบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี
84030014 บ้านนาควนบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี
84030015 บ้านยูงงามบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี
84030016 วัดท่าเจริญบ้านนาสารท่าชีน้ำพุท่าชี
84030017 บ้านทุ่งในไร่บ้านนาสารทุ่งเตาจตุสัมพันธ์
84030018 บ้านไร่เหนือบ้านนาสารทุ่งเตาจตุสัมพันธ์
84030019 วัดวิเวการามบ้านนาสารทุ่งเตาจตุสัมพันธ์
84030020 บ้านห้วยตอบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์
84030021 บ้านไสดงบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์
84030022 บ้านห้วยชันบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์
84030023 บ้านขุนราษฎร์บ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์
84030024 บ้านควนกองเมืองบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่จตุสัมพันธ์
84030026 นาสารบ้านนาสารนาสารนาสาร
84030027 วัดน้ำพุบ้านนาสารน้ำพุน้ำพุท่าชี
84030030 บ้านควนใหม่บ้านนาสารน้ำพุน้ำพุท่าชี
84030031 บ้านช่องช้างบ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี
84030032 บ้านห้วยล่วงบ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี
84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12บ้านนาสารพรุพีพรุพีควนศรี
84030034 บ้านกอบแกบบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์นาสาร
84030035 บ้านเหมืองทวดบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์นาสาร
84030036 บ้านวังหินบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์นาสาร
84030037 บ้านเขาน้อยบ้านนาสารลำพูนจตุสัมพันธ์
84030038 บ้านคลองหาเหนือบ้านนาสารลำพูนจตุสัมพันธ์
84030039 บ้านปลายน้ำบ้านนาสารลำพูนจตุสัมพันธ์
84030040 ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมทรัพย์ทวีบ้านนา-ทรัพย์ทวี
84030041 วัดควนท่าแร่บ้านนาเดิมทรัพย์ทวีบ้านนา-ทรัพย์ทวี
84030043 วัดอินทการามบ้านนาเดิมท่าเรือบ้านนาบวรวิทย์
84030044 บ้านปากด่านบ้านนาเดิมท่าเรือบ้านนาบวรวิทย์
84030045 บ้านคลองยาบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์
84030046 บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์
84030047 บ้านหนองเรียนบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์
84030048 บ้านดอนงามบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์
84030049 บ้านทรายทองบ้านนาเดิมนาใต้บ้านนาบวรวิทย์
84030050 บ้านธารอารีบ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี
84030052 บ้านห้วยห้างบ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี
84030053 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี
84030054 บ้านสวยศรีบ้านนาเดิมบ้านนาบ้านนา-ทรัพย์ทวี
84030056 บ้านเขาตอกเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก
84030057 บ้านคลองจันเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก
84030058 บ้านทุ่งจูดเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก
84030059 บ้านสี่แยกสามัคคีเคียนซาเขาตอกเคียนซาเขาตอก
84030060 บ้านบางประสามัคคีเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก
84030061 วัดดอนพยอมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก
84030062 วัดเพ็งประดิษฐารามเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก
84030063 ศึกษาประชาคมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก
84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130เคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก
84030065 จิตประชาราษฎร์เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030067 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030068 บ้านเขารักษ์เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030069 บ้านเขาสามยอดเคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030070 บ้านทับใหม่เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1เคียนซาบ้านเสด็จใต้ร่มเย็น
84030072 บ้านไร่ยาวเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030073 บ้านบางดีเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030074 บ้านพรหมรังสิตเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลาเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์เคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030077 บ้านคลองโรเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030078 บ้านควนคีรีวงศ์เคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030079 บ้านควนสามัคคีเคียนซาพ่วงพรมครพ่วงอรัญ
84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคีเคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ
84030081 บ้านห้วยมุดเคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ
84030082 มิตรประชาราษฎร์เคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ
84030083 วัดอรัญคามวารีเคียนซาอรัญคามวารีพ่วงอรัญ
84030085 บ้านเขาปูนเวียงสระเขานิพันธ์ฉนวนนิพันธ์
84030087 บ้านควนกลางเวียงสระเขานิพันธ์ฉนวนนิพันธ์
84030089 บ้านกลางเวียงสระเขานิพันธ์ฉนวนนิพันธ์
84030090 บ้านคลองกาเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030091 บ้านควนสูงเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030092 บ้านควนปรางเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030094 บ้านปากหานเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030095 บ้านห้วยทรายทองเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030096 วัดคลองฉนวนเวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030097 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดคลองฉนวน
เวียงสระคลองฉนวนฉนวนนิพันธ์
84030101 บ้านปากสายเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง
84030102 บ้านลานเข้เวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง
84030103 บ้านวังใหญ่เวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง
84030104 บ้านหานเพชรเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง
84030105 วัดโสภณประชารามเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง
84030107 วัดทุ่งหลวงเวียงสระทุ่งหลวงเวียงหลวง
84030108 มหาราช ๒เวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030109 บ้านนาชุมเห็ดเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030110 บ้านห้วยมะนาวเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030111 บ้านในไร่เวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030112 บ้านพรุแชงเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030113 บ้านส้องเหนือเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030114 วัดบ้านส้องเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030115 สามัคคีอนุสรณ์เวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030116 บ้านส้องเวียงสระบ้านส้องบ้านส้อง
84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง
84030119 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง
84030120 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง
84030121 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง
84030123 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง
84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1พระแสงไทรขึงไทรขึง
84030128 บ้านควนสว่างวัฒนาพระแสงไทรขึงไทรขึง
84030129 บ้านบางน้ำเย็นพระแสงไทรขึงไทรขึง
84030130 บ้านไสท้อนพระแสงไทรขึงไทรขึง
84030131 บ้านควนยอพระแสงไทรขึงไทรขึง
84030132 วัดสามพันพระแสงไทรขึงไทรขึง
84030133 บ้านไสดงพระแสงไทรขึงไทรขึง
84030134 บ้านประตูพลิกพระแสงไทรโสภาบางสวรรค์ไทรโสภา
84030135 บ้านราษฎร์พัฒนาพระแสงไทรโสภาบางสวรรค์ไทรโสภา
84030136 บ้านหมากพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030137 วัดบางพาพระแสงไทรโสภาบางสวรรค์ไทรโสภา
84030138 บ้านเกาะน้อยพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030139 บ้านคลองโหยนพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030140 วัดบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030141 ปัญญาประชาอุทิศพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030142 อุดมมิตรพัฒนาพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030143 บ้านหน้าเขาพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030144 บ้านห้วยแห้งพระแสงบางสวรรค์บางสวรรค์ไทรโสภา
84030145 บ้านบางใหญ่พระแสงสาคูอิปันสาคู
84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18พระแสงสาคูอิปันสาคู
84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195พระแสงสาคูอิปันสาคู
84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดงพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี
84030149 บ้านบางเหรียงพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี
84030150 บ้านบางใหญ่สินปุนพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี
84030151 บ้านบางรูปพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี
84030152 วัดบางกำยานพระแสงสินเจริญสินปุนตาปี
84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1พระแสงสินเจริญสินปุนตาปี
84030154 บ้านเมรัยพระแสงสินปุนสินปุนตาปี
84030155 ประชาอุทิศพระแสงสินปุนสินปุนตาปี
84030156 บ้านควนนิยมพระแสงสินปุนสินปุนตาปี
84030157 บ้านควนมหาชัยพระแสงสินปุนสินปุนตาปี
84030158 บ้านโคกมะม่วงพระแสงสินปุนสินปุนตาปี
84030159 บ้านยูงทองพระแสงอิปันอิปันสาคู
84030160 บ้านไสขรบพระแสงอิปันอิปันสาคู
84030161 บ้านบางหยดพระแสงอิปันอิปันสาคู
84030162 บ้านปลายสายพระแสงอิปันอิปันสาคู
84030163 บ้านย่านดินแดงพระแสงอิปันอิปันสาคู
84030164 บ้านบ่อพระพระแสงอิปันอิปันสาคู
84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี
84030166 บ้านบางหอยชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี
84030167 บ้านปลายศอกชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี
84030168 บ้านปลายคลองชัยบุรีคลองน้อยชัยบุรี
84030169 บ้านคลองพังกลางชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี
84030170 บ้านยวนปลาชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี
84030171 บ้านบางปานชัยบุรีไทรทองชัยบุรี
84030172 วัดสองแพรกชัยบุรีไทรทองชัยบุรี
84030173 บ้านควนสินชัยชัยบุรีไทรทองชัยบุรี
84030174 บ้านควนสระชัยบุรีไทรทองชัยบุรี
84030175 วัดสมัยสุวรรณชัยบุรีสองแพรกชัยบุรี
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.