แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
84030001 โรงเรียนบ้านคลองปราบ คลองปราบบ้านนาสาร
84030004 โรงเรียนบ้านควนพรุพี ควนศรีบ้านนาสาร
84030005 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย ควนศรีบ้านนาสาร
84030006 โรงเรียนบ้านควนเนียง พรุพีบ้านนาสาร
84030008 โรงเรียนวัดควนศรี ควนศรีบ้านนาสาร
84030009 โรงเรียนควนสุบรรณ ควนสุบรรณบ้านนาสาร
84030012 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ควนสุบรรณบ้านนาสาร
84030013 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ท่าชีบ้านนาสาร
84030014 โรงเรียนบ้านนาควน ท่าชีบ้านนาสาร
84030015 โรงเรียนบ้านยูงงาม ท่าชีบ้านนาสาร
84030016 โรงเรียนวัดท่าเจริญ ท่าชีบ้านนาสาร
84030017 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ทุ่งเตาบ้านนาสาร
84030018 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ทุ่งเตาบ้านนาสาร
84030019 โรงเรียนวัดวิเวการาม ทุ่งเตาบ้านนาสาร
84030020 โรงเรียนบ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
84030021 โรงเรียนบ้านไสดง ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
84030022 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
84030023 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
84030024 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
84030026 โรงเรียนนาสาร นาสารบ้านนาสาร
84030027 โรงเรียนวัดน้ำพุ น้ำพุบ้านนาสาร
84030030 โรงเรียนบ้านควนใหม่ น้ำพุบ้านนาสาร
84030031 โรงเรียนบ้านช่องช้าง พรุพีบ้านนาสาร
84030032 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง พรุพีบ้านนาสาร
84030033 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพีบ้านนาสาร
84030034 โรงเรียนบ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
84030035 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
84030036 โรงเรียนบ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
84030037 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ลำพูนบ้านนาสาร
84030038 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ลำพูนบ้านนาสาร
84030039 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ลำพูนบ้านนาสาร
84030040 โรงเรียนทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
84030041 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
84030043 โรงเรียนวัดอินทการาม ท่าเรือบ้านนาเดิม
84030044 โรงเรียนบ้านปากด่าน ท่าเรือบ้านนาเดิม
84030045 โรงเรียนบ้านคลองยา นาใต้บ้านนาเดิม
84030046 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นาใต้บ้านนาเดิม
84030047 โรงเรียนบ้านหนองเรียน นาใต้บ้านนาเดิม
84030048 โรงเรียนบ้านดอนงาม นาใต้บ้านนาเดิม
84030049 โรงเรียนบ้านทรายทอง นาใต้บ้านนาเดิม
84030050 โรงเรียนบ้านธารอารี บ้านนาบ้านนาเดิม
84030052 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง บ้านนาบ้านนาเดิม
84030053 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ บ้านนาบ้านนาเดิม
84030054 โรงเรียนบ้านสวยศรี บ้านนาบ้านนาเดิม
84030056 โรงเรียนบ้านเขาตอก เขาตอกเคียนซา
84030057 โรงเรียนบ้านคลองจัน เขาตอกเคียนซา
84030058 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด เขาตอกเคียนซา
84030059 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี เขาตอกเคียนซา
84030060 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี เคียนซาเคียนซา
84030061 โรงเรียนวัดดอนพยอม เคียนซาเคียนซา
84030062 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซาเคียนซา
84030063 โรงเรียนศึกษาประชาคม เคียนซาเคียนซา
84030064 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซาเคียนซา
84030065 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ บ้านเสด็จเคียนซา
84030066 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ บ้านเสด็จเคียนซา
84030067 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) บ้านเสด็จเคียนซา
84030068 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ บ้านเสด็จเคียนซา
84030069 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จเคียนซา
84030070 โรงเรียนบ้านทับใหม่ บ้านเสด็จเคียนซา
84030071 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 บ้านเสด็จเคียนซา
84030072 โรงเรียนบ้านไร่ยาว พ่วงพรมครเคียนซา
84030073 โรงเรียนบ้านบางดี พ่วงพรมครเคียนซา
84030074 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต พ่วงพรมครเคียนซา
84030075 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา พ่วงพรมครเคียนซา
84030076 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงพรมครเคียนซา
84030077 โรงเรียนบ้านคลองโร พ่วงพรมครเคียนซา
84030078 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงพรมครเคียนซา
84030079 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี พ่วงพรมครเคียนซา
84030080 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี อรัญคามวารีเคียนซา
84030081 โรงเรียนบ้านห้วยมุด อรัญคามวารีเคียนซา
84030082 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ อรัญคามวารีเคียนซา
84030083 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี อรัญคามวารีเคียนซา
84030084 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ เขานิพันธ์เวียงสระ
84030085 โรงเรียนบ้านเขาปูน เขานิพันธ์เวียงสระ
84030087 โรงเรียนบ้านควนกลาง เขานิพันธ์เวียงสระ
84030089 โรงเรียนบ้านกลาง เขานิพันธ์เวียงสระ
84030090 โรงเรียนบ้านคลองกา คลองฉนวนเวียงสระ
84030091 โรงเรียนบ้านควนสูง คลองฉนวนเวียงสระ
84030092 โรงเรียนบ้านควนปราง คลองฉนวนเวียงสระ
84030094 โรงเรียนบ้านปากหาน คลองฉนวนเวียงสระ
84030095 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง คลองฉนวนเวียงสระ
84030096 โรงเรียนวัดคลองฉนวน คลองฉนวนเวียงสระ
84030097 โรงเรียนบ้านยูงงาม คลองฉนวนเวียงสระ
84030101 โรงเรียนบ้านปากสาย ทุ่งหลวงเวียงสระ
84030102 โรงเรียนบ้านลานเข้ ทุ่งหลวงเวียงสระ
84030103 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวงเวียงสระ
84030104 โรงเรียนบ้านหานเพชร ทุ่งหลวงเวียงสระ
84030105 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม ทุ่งหลวงเวียงสระ
84030107 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวงเวียงสระ
84030108 โรงเรียนมหาราช ๒ บ้านส้องเวียงสระ
84030109 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด บ้านส้องเวียงสระ
84030110 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว บ้านส้องเวียงสระ
84030111 โรงเรียนบ้านในไร่ บ้านส้องเวียงสระ
84030112 โรงเรียนบ้านพรุแชง บ้านส้องเวียงสระ
84030113 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ บ้านส้องเวียงสระ
84030114 โรงเรียนวัดบ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
84030115 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้องเวียงสระ
84030116 โรงเรียนบ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
84030118 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระเวียงสระ
84030119 โรงเรียนบ้านหนองโสน เวียงสระเวียงสระ
84030120 โรงเรียนวัดคลองตาล เวียงสระเวียงสระ
84030121 โรงเรียนวัดเวียงสระ เวียงสระเวียงสระ
84030123 โรงเรียนบ้านไทรห้อง เวียงสระเวียงสระ
84030124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ไทรขึงพระแสง
84030128 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึงพระแสง
84030129 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น ไทรขึงพระแสง
84030130 โรงเรียนบ้านไสท้อน ไทรขึงพระแสง
84030131 โรงเรียนบ้านควนยอ ไทรขึงพระแสง
84030132 โรงเรียนวัดสามพัน ไทรขึงพระแสง
84030133 โรงเรียนบ้านไสดง ไทรขึงพระแสง
84030134 โรงเรียนบ้านประตูพลิก ไทรโสภาพระแสง
84030135 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภาพระแสง
84030136 โรงเรียนบ้านหมาก บางสวรรค์พระแสง
84030137 โรงเรียนวัดบางพา ไทรโสภาพระแสง
84030138 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย บางสวรรค์พระแสง
84030139 โรงเรียนบ้านคลองโหยน บางสวรรค์พระแสง
84030140 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ บางสวรรค์พระแสง
84030141 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์พระแสง
84030142 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์พระแสง
84030143 โรงเรียนบ้านหน้าเขา บางสวรรค์พระแสง
84030144 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์พระแสง
84030145 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สาคูพระแสง
84030146 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สาคูพระแสง
84030147 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคูพระแสง
84030148 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญพระแสง
84030149 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สินเจริญพระแสง
84030150 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สินเจริญพระแสง
84030151 โรงเรียนบ้านบางรูป สินเจริญพระแสง
84030152 โรงเรียนวัดบางกำยาน สินเจริญพระแสง
84030153 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินเจริญพระแสง
84030154 โรงเรียนบ้านเมรัย สินปุนพระแสง
84030155 โรงเรียนประชาอุทิศ สินปุนพระแสง
84030156 โรงเรียนบ้านควนนิยม สินปุนพระแสง
84030157 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สินปุนพระแสง
84030158 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สินปุนพระแสง
84030159 โรงเรียนบ้านยูงทอง อิปันพระแสง
84030160 โรงเรียนบ้านไสขรบ อิปันพระแสง
84030161 โรงเรียนบ้านบางหยด อิปันพระแสง
84030162 โรงเรียนบ้านปลายสาย อิปันพระแสง
84030163 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง อิปันพระแสง
84030164 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อิปันพระแสง
84030165 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อยชัยบุรี
84030166 โรงเรียนบ้านบางหอย คลองน้อยชัยบุรี
84030167 โรงเรียนบ้านปลายศอก คลองน้อยชัยบุรี
84030168 โรงเรียนบ้านปลายคลอง คลองน้อยชัยบุรี
84030169 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ชัยบุรีชัยบุรี
84030170 โรงเรียนบ้านยวนปลา ชัยบุรีชัยบุรี
84030171 โรงเรียนบ้านบางปาน ไทรทองชัยบุรี
84030172 โรงเรียนวัดสองแพรก ไทรทองชัยบุรี
84030173 โรงเรียนบ้านควนสินชัย ไทรทองชัยบุรี
84030174 โรงเรียนบ้านควนสระ ไทรทองชัยบุรี
84030175 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สองแพรกชัยบุรี
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.