วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย5,4495,302 -1474,866 -4364,755 -1114,749 -6
ระดับประถมศึกษา19,17119,148 -2319,161 1318,991 -17018,382 -609
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,5792,896 3172,938 423,076 1382,802 -274
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 3170 420 1380
รวม27,19927,346 14726,965 -38126,822 -14325,933 -889
ห้องเรียน1,5501,555 51,567 121,566 -11,540 -26