วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 1207072 271 -172 174 2
ขนาดกลาง /นร.121 - 6007977 -276 -17674 -2
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 15005554 -14
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป00000
รวม154154152 -2152152