วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย388391 3389 -2385 -4384 -1
ระดับประถมศึกษา1,0411,043 21,054 111,0541,030 -24
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น121121124 3127 3126 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม1,5501,555 51,567 121,566 -11,540 -26