ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

152

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

74

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 3 /2%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 8 /5%
1.4. นร.41 - 60 14 /9%
1.5. นร.61 - 80 18 /12%
1.6. นร.81 - 100 18 /12%
1.7. นร.101 - 120 13 /9%
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

89

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

142

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

149

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง

1,540

ห้องเรียน
-26
ตาราง

25,933

นักเรียน
-889
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,749

-6
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,382

-609
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,802

-274
ตาราง

152

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
74
กลาง
74
ใหญ่
4
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

1,548

สภาพอัตรากำลัง
2023-12-16

ก่อน 1 ตค.
-4.82%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-8.31%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
-57
ครู
-80
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
-10
รอง
-59
ครู
-138
ตาราง

0.00

O-NET ป.6 -40.10

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -33.70

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 -58.29

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

9

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

1

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ109 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น33 /22%
ประถมฯ5 /3%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 74 /49%
ขนาดกลาง 74 /49%
ขนาดใหญ่ 4 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 74 /49%
ขนาดที่ 2 36 /24%
ขนาดที่ 3 26 /17%
ขนาดที่ 4 11 /7%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
152 โรงเรียน

6 อำเภอ
บ้านนาสาร

31 โรงเรียน

ตาราง
บ้านนาเดิม

13 โรงเรียน

ตาราง
เคียนซา

28 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสระ

31 โรงเรียน

ตาราง
พระแสง

38 โรงเรียน

ตาราง
ชัยบุรี

11 โรงเรียน

ตาราง

17 เครือข่าย
นาสาร

5 โรงเรียน

ตาราง
ฉนวนนิพันธ์

11 โรงเรียน

ตาราง
เวียงหลวง

11 โรงเรียน

ตาราง
บ้านส้อง

9 โรงเรียน

ตาราง
ไทรขึง

7 โรงเรียน

ตาราง
บางสวรรค์ไทรโสภา

11 โรงเรียน

ตาราง
อิปันสาคู

9 โรงเรียน

ตาราง
สินปุนตาปี

11 โรงเรียน

ตาราง
ชัยบุรี

11 โรงเรียน

ตาราง
พรุพีควนศรี

7 โรงเรียน

ตาราง
จตุสัมพันธ์

13 โรงเรียน

ตาราง
น้ำพุท่าชี

6 โรงเรียน

ตาราง
บ้านนา-ทรัพย์ทวี

6 โรงเรียน

ตาราง
บ้านนาบวรวิทย์

7 โรงเรียน

ตาราง
เคียนซาเขาตอก

9 โรงเรียน

ตาราง
ใต้ร่มเย็น

7 โรงเรียน

ตาราง
พ่วงอรัญ

12 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.