ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

449

โรงเรียน
ตาราง
สพป.สฎ.3
152
สพป.สฎ.1
118
สพป.สฎ.2
179
สพม.สฎ.ชพ
0
81,841
นักเรียน
ตาราง
สพป.สฎ.3
25,957
สพป.สฎ.1
25,857
สพป.สฎ.2
30,027
สพม.สฎ.ชพ
0
4,619
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.สฎ.3
1,542
สพป.สฎ.1
1,313
สพป.สฎ.2
1,764
สพม.สฎ.ชพ
0
นร. : ห้องเรียน
18:1
ตาราง
สพป.สฎ.3
17:1
สพป.สฎ.1
20:1
สพป.สฎ.2
17:1
สพม.สฎ.ชพ
nan:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
1สพป.สฎ.384030044บ้านปากด่าน
2สพป.สฎ.384030089บ้านกลาง
3สพป.สฎ.184010018วัดประสิทธาราม
4สพป.สฎ.284020088บ้านยาง
ไม่มีนักเรียน

4

ตาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก

193

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

205

ตาราง
เปิดปฐมวัย

414

ตาราง
เปิดระดับประถม

445

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

108

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

4

ตาราง
เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 4 /1%
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 308 /69%
ปฐมวัย - ม.ต้น 102 /23%
ปฐมวัย - ม.ปลาย 4 /1%
ประถมฯ 29 /6%
ประถมฯ - ม.ต้น 2 /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 193 /43%
ขนาดกลาง 242 /54%
ขนาดใหญ่ 13 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 193 /43%
ขนาดที่ 2 125 /28%
ขนาดที่ 3 62 /14%
ขนาดที่ 4 48 /11%
ขนาดที่ 5 20 /4%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 4 /3%
1.2. นร.1 - 20 1 /1%
1.3. นร.21 - 40 8 /5%
1.4. นร.41 - 60 16 /11%
1.5. นร.61 - 80 16 /11%
1.6. นร.81 - 100 18 /12%
1.7. นร.101 - 120 12 /8%