ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

152

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

72

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /1%
1.2. นร.1 - 20 1 /1%
1.3. นร.21 - 40 6 /4%
1.4. นร.21 - 60 15 /10%
1.5. นร.61 - 80 19 /13%
1.6. นร.81 - 100 17 /11%
1.7. นร.101 - 120 13 /9%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

89

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

142

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

151

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง

1,566

ห้องเรียน
-1
ตาราง

26,822

นักเรียน
-143
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,755

-111
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,991

-170
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,076

138
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ109 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น33 /22%
ประถมฯ7 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 72 /47%
ขนาดกลาง 76 /50%
ขนาดใหญ่ 4 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 72 /47%
ขนาดที่ 2 38 /25%
ขนาดที่ 3 26 /17%
ขนาดที่ 4 11 /7%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564/ 3,135 คน
นร.จบการศึกษา ม.3 : ปี 2564/ 669 คน
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 300 /45%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 33 /5%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 1 /0%
ศึกษาต่อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 260 /39%
ศึกษาต่อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 14 /2%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 39 /6%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 4 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 14 /2%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
152 โรงเรียน

6 อำเภอ
บ้านนาสาร

31 โรงเรียน

ตาราง
บ้านนาเดิม

13 โรงเรียน

ตาราง
เคียนซา

28 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสระ

31 โรงเรียน

ตาราง
พระแสง

38 โรงเรียน

ตาราง
ชัยบุรี

11 โรงเรียน

ตาราง

17 เครือข่าย
นาสาร

5 โรงเรียน

ตาราง
ฉนวนนิพันธ์

11 โรงเรียน

ตาราง
เวียงหลวง

11 โรงเรียน

ตาราง
บ้านส้อง

9 โรงเรียน

ตาราง
ไทรขึง

7 โรงเรียน

ตาราง
บางสวรรค์ไทรโสภา

11 โรงเรียน

ตาราง
อิปันสาคู

9 โรงเรียน

ตาราง
สินปุนตาปี

11 โรงเรียน

ตาราง
ชัยบุรี

11 โรงเรียน

ตาราง
พรุพีควนศรี

7 โรงเรียน

ตาราง
จตุสัมพันธ์

13 โรงเรียน

ตาราง
น้ำพุท่าชี

6 โรงเรียน

ตาราง
บ้านนา-ทรัพย์ทวี

6 โรงเรียน

ตาราง
บ้านนาบวรวิทย์

7 โรงเรียน

ตาราง
เคียนซาเขาตอก

9 โรงเรียน

ตาราง
ใต้ร่มเย็น

7 โรงเรียน

ตาราง
พ่วงอรัญ

12 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.